fbpx

ESTRUTURA ATSEA-2

Estrutura opearsional ATSEA-2 ida ne’e hanesan kompozisaun rede global nebe’e halo kaloborasaun iha nivel regional no kordenasaun nasional. Ida ne’e iha posibilidade ba projeto hodi bele halo operasaun efetivamente iha nivel lokal no iha kontestu projeto regional nebe’e ho skala boot.

REGIONAL

ATSEA-2 nia gestaun hala’o iha nivel regional husi Unidade Gestaun Projeto (UGP) no hetan mata dalan husi Fasilidade Rekursus (FR) PEMSEA hanesan agensia implementador. Agensia Nosoens Unidas ba Dezenzolvimentu Programa (UNDP) hanesan agensia nebe’e implementa Programa refere.

NASIONAL

Atividade iha nivel nasional halo sinkronizasaun ho Unidade Kordenasaun Nasional (UKN), hetan mata dalan husi UMPR no halo relatorio ba asembleia projeto nasional iha kada nasaun.

LOKAL

Iha Indonesia, Papua Nova Guinea no Timor-Leste, iha varius koneksaun husi parte guverno local, ministerio, konsultor, parseiro no staf nebe’e fo suporta hodi hakbit sira nia esforsu liu husi koneksaun guverno nebe’e los.

EQUIPA, TERMOS NO RESPONZABILIDADE:

ATSEA-2 kompostu husi varias funsaun no departamentu ho nia k’bit no responzabilidade ida-idak nian. Hahu husi ezekutivu no benefisiario sira too implementador sira no konsultor ba meio ambiente, estrutura nebe’e hala’o nia k’nar iha ATSEA-2 projetadu hodi hatur idea democrasia, iha projeto organizasaun nebe’e kompresivu no koesu. Tuir mai konaba save koneksaun iha politika kolaborativu :

AGENSIA IMPLEMENTADOR (AI)

UNDP hanesan agensia implementador principal ba programa ida ne’e, hetan finansiamentu husi Global Environmet Facility (GEF) no iha responzabilidade hodi halo fornesimentu rekursus ba Agensia Exekutivu nebe’e (konesidu ho naran Parseiro Implementador UNDP)

 

AGENSIA EXEKUTIVU/AE (PARSEIRO IMPLEMENTADOR UNDP)

FSD PEMSEA hala tiha ona asinatura akordo koperasaun ho UNDP hodi halo gestaun UMPR no komponente Papua Nugini.

Parseiro Implementador

–       Indonesia: Ministerio asuntus Marinha no Pescas

–       Papua Nova Guinea: Fasilidade Rekursus (FR) PEMSEA

–       Timor-Leste: Ministerio de Agricultura e Pescas (MAF)

–       Regional: FR PEMSEA

KOMITE DIRESAUN REGIONAL (KDR)

Kompostu husi reprezentante guverno nasional no agensia sira nebe’e lidera iha Australia, Indonesia, Papua Nova Guinea no Timor-Leste, Komite Diresaun Regional (KDR) responzabiliza ba monitoramentu geral ba implementasaun projeto. Ida ne’e inklui :

  • Halo avaliasaun hotu ba planu aksaun anual
  • Iha aprovasaun no ezekusaun ba orsamentu
  • Relatorio konaba progresu no avaluasaun ba projeto

KDR halo inisial reuniaun ba projeto hafoin ne’e halo reuniaun kada tinan durante periode 5 anos primero. Reuniaun KDR hala’o rotativa iha kada nasaun nebe’e nudar benefisiario iha ATS. Reuniaun primeru   ATS hala’o iha Bali iha tinan 2019, no agenda tuir mai sei hala’o iha fulan Novembro 2020 iha Dili

KOMITE PROJETO NASIONAL

Forma iha kada nasaun nebe’e sai benefisiario no iha linha komunikasaun direta ba KDR, Komite Projeto Nasional kompostu husi reprezentante kada agensia guverno nebe’e lidera agensia planeametu dezenvolvimentu nasional, no eskritorio UNDP iha kada nasaun. Kbit komite mak hanesan tuir mai ne’e:

–       Fo suporta ba unidade kordenasaun nasional

–       Halo avaliasaun konaba despezas no relatorio

–       Aseita planu aksaun projeto prnasional

Funsaun komite projeto nasional nebe’e prinsipal liu mak fasilita atividade projeto, suporta desizaun sira konab estrategia KDR nudar dever projeto ba doador internasional sira.

UNIDADE GESTAUN PROJETO REGIONAL (UGPR)

Eskritorio central iha Bali nebe’e lokaliza iha eksritorio espesial iha Pusat Riset Tuna (Centro Peskiza Atum), UGPR nia responzabilidade mak halo gestaun diaria ba aspetu hotu konaba projeto, inklui:

  • Halo relatorio ba Komite Ezekutivo no komte Impmentador
  • Halo arangementu logistika ba operasional projeto
  • Suporta implemetasaun projeto

UNIDADE KORDENASAUN NASIONAL (UKN)

Forma iha kada nasaun benefisario no lokalizada iha fatin nebe’e aktividade iha terenu planedu, UKN halo kolaborasaun ho parseiro lokal, guverno lokal, no ONG. Kada departamentu kompostu husi kordenador nasioanl no finansa/administrasaun iha kada lokalidade, hamutuk ho Site Mobiliser iha Indonesia no Timor-Leste.

 

SEARCH