fbpx

GESTAUN KONESIMENTU

Komponente 3 husi Programa ATSEA-2 projetadu hodi fo suporta iha varius pratika koneksaun nebe’e diak no hasae impatu pozitivu husi Programa Aksaun Estrategia (PAE) no Programa Aksaun Nasional (PAN)

METAS ESPERADU

  • Iha kresimentu ba monitoramentu iha regiaun ATS
  • Habelar konesimentu nebe’e hetan husi projeto

Ho ajuda estrutura GEF nian, ATSEA-2 sei halo sistema monitoramentu ba Programa Aksaun Estrategia (PAE) hodi avalia saude tasi iha kontestu mudansa klimatika. Projeto ne’e mos sei dezenvolve mekanismu monitoramentu iha nivel regional hodi haforsa atividade gestaun nebe’e iha komponente 1.

Atu habelar informasaun no fahe pratika nebe’e diak, Programa ATSEA-2 sei prepara sistema informasaun regional nebe’e sei fo resposta ba nesesidede longu prazu hodi gere regiaun ATS.

  • Site internet ATSEA nebe’e diak liu
  • Buletin, publikasaun, video iha lingua Inglesa, lingua lokal sira
  • Kontribuisaun para Águas Internacionais : APRENDEDO

SEARCH