fbpx

Ho projeto nebe’e barak bazeadu iha fatin estrategiku sira iha Indonesia,Timor-Leste no Papua Nugini, ATSEA-2 unifika komunidade, undustria, no guverno nasoens kosteiras iha Tasi Arafura no Tasi timor.

SEARCH