fbpx

SAIDA MA AMI HALO. MEKANISMU GESTAUN

Gestaun iha nivel Regional, Nasional no Lokal hodi hal gestaun ba Ekosistema Tasi

Komponente 1 hanesan programa nebe’e projetado hodi haforsa gestaun iha nivel regional no nasional hodi halo gestaun iha area Tasi Arafura no Tasi Timor (ATS), no fasilita dialogo iha nivel regional nebe’e iha relasaun ho politika no programa iha Indonesia, Timor-Leste no Papua Nova Guinea.

Mekanismu gestaun sei hala’o bazeia ba komprensaun nebe’e diak liu konaba oinsa  mudansa klimatika iha impaktu ba komunidade lokal, pescas, no ekosistema tasi/kosteira nebe’e ameasadu iha regiaun ATS. Asuntu ida ne’e bele atinji liu husi kolaborasaun hamutuk ho matenek nain sira, uza analiza sientifika no avaliasaun teknika nebe’e modern.

METAS ESPERADU:

Mekanismu kolaborasaun nebe’e formadu iha nivel regional no nasional
Hasae kapasidade ba agensia sira no rekursus humanus
Iha komprensaun nebe’e diak konaba impaktu mudansa klimatika ba ekosistema tasi no kosteira

Halo renovasaun ba Analiza Diasnotika Cross Fronteira (ADCF), Programa Aksaun Estrategia (PAE), no Programa Aksaun Nasional (PAN)

ESKOPU NO ESTRUTURA:

ATSEA-2 hanesan programa nebe’e projetado ba impaktu nebe’e maka’as no pozitivu nebe’e sei habelar liu husi varius gropu espektrun  interesante, inkluindu :

  • Ministerio no agensia guverno
  • Akademiku sira husi universidade no agensia peskiza
  • Membro husi komunidade sivil
  • Grupo komunidade
  • Setor privadu
  • Administrasaun guverno lokal

Alen de ida ne’e, forum parseiro sira mos fo suporta ba sekretaariadu ATS hodi fo garantia ba partisipasaun parseiro sira no kordena gestaun iha ekosistema ATS. Gestaun iha nivel regional no nasional iha posibilidade sei forma liu husi formasaun Komite Nasional Inter Ministerial (KNIM) nebe’e forma iha nivel nasional hodi fo suporta ba implementasaun Planu Aksaun Estrategia (PAE) no Planu Aksaun Nasional (PAN)

SEARCH