fbpx

NEWS

Saida mak programa ATSE-2?

Hahu iha tinan 2019, ATSEA-2 ida ne’e hanesan faze daruak husi Programa Arafura & Timor Seas Ecosystem Action (ATSEA); Parseria regional nebe’e involve Guverno Indonesia, Timor-Leste no Papua Nova Guinea nebe’e hetan suporta husi Guverno Australia. Grupo ida ne’e hal’o nia k’nar hodi define no implementa solusaun ba kestaun tasi transfroteiras nebe’e importante nebe’e regiaun sira ne’e hasoru.

Hatene barak liu konaba programa ATSEA-2

Saida mak atu atinji husi programa?

Saida mak atu atinji husi programa?

Ami nia objetivu: Hodi garante gestaun no utilizasaun rekursus peskeiros no tasi klean nebe’e sustentalvemente.

Ami nia metas : Atu halo protesaun ba bens no servisu ekosistema Tasi Arafura no Tasi Timor

Husi preserva ekosistema natureza to’o hasa’e produsau peskas local no asegura rede abastesimentu iha nivel regional, halo lansamentu ba Programa ATSEA-2 hodi asegura katak rekursus peskeiros no tasi klean protezidu

Ami nia alvo metas atu preserva biodiversidade tasi Arafura no tasi Timor nebe’e totalmente saudavel no ba komunidade sira nebe’e vida moris loron-loron depende ba tasi nebe’e saudavel atu nune bele sustenta moris. Ami hala’o k’nar hodi asegura konektividade nebe’e suporta rekursus no rendimentu husi rekursus ne’e rasik bele la’o efisientemente, justo no sustentavel.

Oinsa hatene ATSEA hala’o nia k’nar hodi atinji nia objetivu

ATSEA-2 hala’o nia k’nar iha neb’e’?

Ami hala’o k’nar iha nasaun tolu nebe’e iha regiaun ATS: Indonesia, Timor-Leste no Papua Nova Guinea. Iha Indonesia, fatin sira mak hanesan iha distrito Aru, Provinsia Maluku, distrito Merauke, Provinsia Nusa Tenggara Timur. Iha Timor-Leste maioria fatin lokalizada iha kosteira parte sul , iha Suai, Manufahi, Manatuo, Viqueque no Municipio Lautem. Ikus liu mak iha Papua Nove Guinea, ATSEA-2 hala’o nia k’nar iha South Fly District, Provinsia Sul.

Deskobre oinsa no iha nebe’e ATSEA halo mudansa

RELATED LINKS

CONTACT US

    SEARCH